لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول دی ماه (9/30 تا 98/10/5)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول دی ماه (9/30 تا 98/10/5) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 آذر 1398