لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم دی ماه (6 تا 99/10/11)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم دی ماه (6 تا 99/10/11) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 دی 1399