برگزاری سمینار آموزشی"هوش چندگانه" درمعاونت سیما
سمینار آموزشی "هوش چندگانه" باهدف پرورش هوش چندگانه مجریان برای پرهیز از هر گونه اجرای منفعلانه، در تاریخ 96/11/3 با حضور18 نفر از گویندگان، مجریان و مدرس آن جناب آقای مهدی دوایی در سالن جلسات آموزش معاونت سیما از ساعت 9:30 الی 12:30برگزار شد.

شناسایی و پرورش هوش چندگانه با توجه به تفاوت‏های فردی امری ضروری و مهم برای یک مجری در هـــدایت درست برنامه‏ های موفق است. لذا ضرورت دارد مجریان به عنوان ایفا کننده نقش اصلی در یک برنامه با شناخت و پرورش هوش‏ چندگانه یک برنامه را از ابعاد مختلف بررسی کرده و ارتباط آگاهانه و موثرتری با مخاطب برقرار کنند.

در این سمینار، هوش چندگانه و گستره ی آن، نقش هوش چندگانه و ارتباط آن با مخاطب، شناخت نیازهای مخاطب، راههای همدلی وپذیرش دیگران تدریس شد. 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 3 بهمن 1396