لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم تیر ماه (15 تا 98/4/20)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم تیر ماه (15 تا 98/4/20) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 تیر 1398