لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (10 تا 97/6/15)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (10 تا 97/6/15) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 شهریور 1397