برگزاری کارگاه آموزشی فیدرکشی وOUT DOORدر مرکز قزوین
کارگاه آموزشی فیدرکشی وOUT DOORبا هدف کسب مهارت در حفظ سیگنال فرستنده های رادیویی، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی و کمک مهندس و تکنسین فرستنده از تاریخ 17 تا 98/9/21به مدت 40 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای نریمان تندرلی در مرکز قزوین در حال برگزاری است.

    با توجه به اینکه هدف از ایجاد ایستگاه رادیویی، رساندن سیگنال به آنتن است بنابراین داشتن مهارت بالای مهندسان فنی در انتقال سیگنال از فرستنده به آنتن و نحوه انتشار موج، اهمیت ویژه ای دارد. ضروری است فراگیران با دانستن روابط حاکم بر فرستنده و آنتن و نیز نحوه تطبیق آن ها بتوانند خطاهای فیدرکشی درحوزه انتقال، انتشار وOUT DOORرا تشخیص و راندمان فرستنده را بالا و تلفات تقویت کننده ها را به منظور جلوگیری از قطعی سیگنال کاهش دهند.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ معادلات ماكسول، معادلات خط انتقال، محیط های انتقال، معادلات موج، روابط محاسبات خط انتقال، رابطه محاسبه امپدانس ورودی خط انتقال، اسمیت چارت، محاسبات تطبیق (LTE)، دابکس کردن و مچینگ و نرم افزار LC آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 19 آذر 1398