لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر دی ماه (10/27 تا 99/11/2)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر دی ماه (10/27 تا 99/11/2) بدین شرح می باش:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399