لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (5/27 تا 97/6/1)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (5/27 تا 97/6/1) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مرداد 1397