برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز« آیین نگارش در مکاتبات اداری» در مرکز آذربایجان ‌شرقی
کارگاه آموزشی « آیین نگارش در مکاتبات اداری» به منظورآشنایی فراگیران با آیین نگارش در مکاتبات اداری، قواعد نگارش، رسم الخط و انواع نوشته ها و به کارگیری قواعد و اصول سالم نویسی و ساده نویسی، از تاریخ 96/10/5 تا96/10/7 به مدت 24 ساعت در مرکز آذربایجان شرقی به صورت متمرکزدرحال برگزاری می‌باشد.

 در این کارگاه تعداد 42 نفر از کارکنان 19 مرکز سازمان، با عناوین شغلی کارشناس اداری، کارمند اداری و بایگان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر امید جلوداریان ارائه می‌شود.

در حال حاضرنوشته های اداری مهم‌ترین ابزاربرقراری ارتباط رسمی در سازمان و بالاخص سازمان رسانه‌ای است و اگر دررسانه ارتباط صحیح برقرار نشود، نه تنها آن سازمان با مشکل مواجه می‌شود، بلکه زبان فارسی هم آسیب می بیند.از این رو اهمیت کار ایجاب میکندکه نیروی انسانی سازمان با اصول و قواعد ویرایش و نگارش در مکاتبات اداری آشنا شوند­و اصول و قواعد آن را در نوشته های خود به کارگیرند.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیرخط و زبان، ویرایش در مکاتبات اداری و دستور خط و زبان آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 5 دی 1396