لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم تیرماه (23 تا 98/6/28)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم تیرماه (23 تا 98/6/28) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 شهریور 1398