لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم اسفندماه (23 تا 99/12/28)
لیست برخی از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم اسفندماه (23 تا 99/12/28)بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 اسفند 1399