لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم مهر ماه (12 تا 99/7/16)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم مهر ماه (12 تا 99/7/16) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 مهر 1399