مجموعه پودمان های آموزشی فرایندهای تخصصی در عملیات مالی و اداری(2)
مجموعه پودمان های آموزشی فرایندهای تخصصی در عملیات مالی و اداری(2)

برای مشاهده برنامه زمان بندی کارگاه ­های آموزشی مدیران مالی تهران ( 1398) کلیک کنید

تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 آبان 1398