لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم تیر ماه (21 تا 99/4/26)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم تیر ماه (21 تا 99/4/26) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 تیر 1399