لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول مهرماه (6/31 تا 97/7/5)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول مهرماه (6/31 تا 97/7/5) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: سه شنبه 27 شهریور 1397