لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم شهریور ماه (22 تا 99/6/27)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم شهریور ماه (22 تا 99/6/27) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: شنبه 22 شهریور 1399