برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای در فضای مجازی در مرکز اراک (منطقه‌ای)
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی برگزار می‌شود و هدف تخصصی آن درک و تحلیل فراگیران از سواد رسانه‌ای در فضای مجازی به منظور جریان سازی و جریان خوانی خبر با به کارگیری شیوه‌های موج گیری و موج آفرینی در این فضا است.

 کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای در فضای مجازیاز تاریخ 98/11/2 تا 98/11/3 به مدت 16 ساعت در مرکز اراک برای فراگیرانی از مراکز اصفهان، کردستان، کرمانشاه، قم، همدان و اراک با تدریس آقای محمد مهدی مومنی‌ها در حال برگزاری است.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ویژگی‌ها و شاخص‌های تولید در فضای مجازی را تشریح کنند، دستور زبان و قالب محتوایی خبر در فضای مجازی را به کار گیرند، با استفاده از شیوه های امنیتی داده ها و اسناد درون رسانه را در فضای مجازی محافظت کنند و مخاطرات، تهدیدها و مزایای فضای مجازی را تحلیل کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 بهمن 1398