برگزاری دوره متره و صورت وضعیت فهرست بهاءدرمعاونت توسعه و فناوری رسانه
دوره متره و صورت وضعیت فهرست بهاءبا هدف نظارت و اجرای بهتر و دقیق تر پروژه های ساختمانی درمعاونت توسعه و فناوری رسانه (کارگاه کامپیوتر ساختمان بسیج)در حال برگزاری است.

وجود یک کارشناس حرفه‌ای (مهندس ساختمان و مهندس معمار) در زمینه متره و تهیه صورت وضعیت فهارس بهاء به منظور پیش بینی مصالح و مواد مورد نیاز پروژه ها نقش مهمی در پیشبرد دقیق مسائل مالی دارد. مهندس ساختمان و معمار در سازمان صدا و سیما به عنوان ناظر و کارفرما به دنبال اعمال مدیریت صحیح برای کنترل مسائل مالی بر اساس فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور می باشد. آموزش مهندسین مذکور به عنوان ناظر در تعیین و برآورد قیمت انجام کار، قیمت پیشنهادی مناقصات و شناخت ضرایب پیمان در صورت وضعیت ایجاد شده بر مبنای فهارس بها لازم و ضروری می باشد تا سازمان صدا و سیما در ایجاد قرارداد با پیمانکاران یا شرکت های بیرونی متضرر نگردد. در این دوره آموزشی چگونگی تهیه و تدوین صورت وضعیت، چگونگی اندازه گیری عملیات اجرایی، شناخت روش های متره و همچنین تشریح و تبیین فهرست بهای واحد بر پایه فهارس بهای مربوطه وردیف های آن آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی با شرکت مهندسین تاسیسات، مهندسین ساختمان، مهندسین مکانیک و مهندسین معماراز تاریخ 10الی 21بهمن  به مدت 40ساعت توسط مدرس دوره  آقای مهندس رضا فیاض فیضی اجرا می‏شود.

فراگیران در این دوره با انواع متره و برآورد، سلسله مراتب عوامل پیمان: فازهای پروژه، اسناد و مدارک پیمان، اسناد منضم (اولیه) اسناد باز (تکمیلی) تشریح فاز 3 و تعاریف مرتبط با صورت وضعیت و شرایط عمومی پیمان، فرایند مناقصه و نحوه ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس بخشنامه های مربوطه و شرایط انتخاب پیمانکار و مشاور، قراردادها و مباني فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه، پروژه متره و برآورد در قالب یک پروژه همراه با تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارکرد مربوط به صورت عملی با نرم افزار EXCEL، تعديل و روش هاي محاسبه آنآشنا می شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 17 بهمن 1396