لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم مرداد ماه (19 تا 98/5/24)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم مرداد ماه (19 تا 98/5/24) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 مرداد 1398