لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم تیر ماه (22 تا 98/4/27)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم تیر ماه (22 تا 98/4/27) بدین شرح باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 تیر 1398