برگزاری کارگاه آموزشی فرصت ها و چالش های رسانه ملی در حوزه جمعیت در مرکز فارس
کارگاه آموزشی فرصت ها و چالش های رسانه ملی در حوزه جمعیت، با هدف ارتقاء سطح دانایی و نگرش فراگیران و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، برای معاونان، مدیران و برنامه سازان در تاریخ 99/6/27 مدت 8 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای صالح قاسمی در مرکز فارس برگزار شد.

      از آن جا که جمعیت مولفه ای اساسی در توسعه و پیشرفت و مانایی تمدن است، به سبب آسیب های گوناگون کمی و کیفی وارد بر آن، ضرورت دارد که همواره شاخص های آماری رصد شود و برای جبران کاستی ها سیاست گذاری صورت بگیرد. در این میان رسانه ملی مهم ترین نقش را در تغییر ساختار فرهنگی بر عهده دارد.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ مقدمه و ضرورت موضوع جمعیت، بحران جمعیت در ایران و تحولات جمعیت کشور، علل داخلی و خارجی بحران جمعیت در ایران، پیامدهای گوناگون کاهش شاخص های جمعیت، راهکارهای افزایش فرزندآوری (مشوق های جمعیتی در ایران و دیگر کشورها)، تحولات جمعیت و فرزندآوری از منظر قرآن و روایات و سند رسانه ملی و جمعیت پایدار آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 شهریور 1399