برگزاری کارگاه آموزشی شیوه صحیح خبرنویسی برای کارکنان معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود ،تعالی فردی، شغلی و سازمانی شناخت فراگیران با نحوه تنظیم و ویرایش متون خبری براساس اصول صحیح درست نویسی توسط آقای مهدی علیجانی از تاریخ 13 تا 99/11/25برای گروه اول و از14 تا1399/11/26برای گروه دوم به مدت 24 ساعت برای فراگیران حوزه خبر معاونت سیاسی تدریس می‌شود.

کارگاه آموزشی شیوه صحیح خبرنویسی در سالن جلسات پژوهش های خبری واقع در طبقه دوم ساختمان شیشه‌ای از ساعت 14 تا 17 روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در حال برگزاری است.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند خبر را براساس دستور زبان فارسی تنظیم کنند، خبر را بدون اغلاط نگارشی و ویرایشی (درست نویسی خبر) بنویسند، با توجه به اصول خبرنویسی، خبر را تنظیم کنند و  متون غیرخبری را به خبر تبدیل نمايند.                                                                             

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 بهمن 1399