برگزاری کارگاه آموزشی خبر جعلی و راهکارهای مبارزه با آن برای کارکنان معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در تشخیص ماهیت خبر جعلی و به کارگیری راهکارهای مقابلهبا آن به منظور هدایت افکار عمومی برای صیانت از جامعه و حفظ اعتبار رسانه ملیطراحی شده است.

 کارگاه آموزشی خبر جعلی و راهکارهای مبارزه با آن از تاریخ 8/21 تا 98/9/10 به مدت 12 ساعت در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) (طبقه بالای رستوران سبز) در حال برگزاری می­باشد. تدریس این کارگاه بر عهده آقای هادی البرزی است و شرکت‌کنندگان در آن دبیران خبر، خبرنگاران، کارشناسان تحقیقات سیاسی و... از معاونت سیاسی می‌باشند

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند اهداف و پیامدهای خبر جعلی را تبیین کنند، ویژگی‌های خبر جعلی را تشریح کنند، درمیان انبوه خبرها گونه‌های مشابه با خبر جعلی را غربال کنند، وضعیت رسانه های اجتماعی را بررسی نمایند، با شناخت فیلترینگ حباب یا پیله های اطلاعاتی در فضای مجازی از طریق تولیدات رسانهای استاندارد دیدگاه های مختلف را به مخاطب ارائه نمایند، با استفاده از مهارت‌های دستیابی به اوسینت (روشهای جمع آوری اطلاعات آشکار و دردسترس عموم) داده ها را تحلیل و مستندسازی کنند و خبرهای فیک و جعلی را تجزیه و تحلیل نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 آبان 1398