انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی دستور به سمت سرپرست مدیریت آموزش معاونت امور استان ها
انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی دستور به سمت سرپرست مدیریت آموزش معاونت امور استان ها

تاریخ انتشار: دوشنبه 25 آذر 1398