لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم دی ماه (13 تا 99/10/18)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم دی ماه (13 تا 99/10/18) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 دی 1399