لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده و در حال اجرای سازمان در هفته جاری (2/29 تا97/3/3)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده و در حال اجرای سازمان در هفته جاری (2/29 تا97/3/3) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397