برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه رادیو (زمستان 1399)
برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه رادیو (زمستان 1399) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399