لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم مهرماه (7 تا 97/7/12)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم مهرماه (7 تا 97/7/12) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 4 مهر 1397