لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم آبان ماه (19 تا 97/8/24)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم آبان ماه (19 تا 97/8/24) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: سه شنبه 15 آبان 1397