رگزاری کارگاه آموزشی مجری‌گری خبر در مرکز بوشهر(منطقه‌ای)
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در به کارگیری شیوه های انتقال مفاهیم به مخاطب خبررادیو و تلویزیون از طریق فنون مهارت‌های زبان بدن و زبان گفتار و برقراری ارتباطمؤثر و هدایت برنامه های خبری براساس تم، محتوا و رسانه به منظور اثرگذاری در ذهن،رفتار و نگرش مخاطب در مرکز بوشهر برگزار می‌شود.

 این کارگاه آموزشی توسط آقای رضا حسین‌زاده از تاریخ 11/5 الی 98/11/7 به مدت 24 ساعت برای گویندگان و مجریان برنامه های خبری مراکز چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر اجرا می‌شود.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند مفاهیم، ارزشها، عناصر و سبک های خبری را به خوبی تشخیص دهند، ویژگی‌ گوینده شبکه های خبری و قواعد شبکه های خبری را توضیح دهند، مهارت‌های ارتباطی زبان بدن و زبان گفتار را از هم متمایز و به درستی به کار برند، در برنامه‌های خبری با استفاده از قواعد و روش های گفتگو و مصاحبه تلویزیونی اجرای خوبی را نمایش دهند، به هنگام اجرای برنامه زنده تلویزیونی، گزارشی از خبر تصویری میدانی درحال پخش راتحلیل و تفسیر کنند، مهارت‌های اجرای خبر (درست خوانی، لحن، ریتم، آکسان گذاری و پوزیشن و ارتباطات تصویری) را در شرایط مختلف به کار گیرند، در یک برنامه خبری با حضور میهمان برنامه به درستی و به طور همزمان تنظیم و تحلیل جامعی از موضوع ارائه دهند و در حین اجرای برنامه زنده، خبر در بحران را کنترل و مدیریت کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 6 بهمن 1398