لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر مهرماه (7/27 تا 99/8/1)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر مهرماه (7/27 تا 99/8/1) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 مهر 1399