لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر مهرماه و اول آبان ماه (7/28 تا 97/8/3)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر مهرماه و اول آبان ماه (7/28 تا 97/8/3) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 مهر 1397