برگزاری دوره آموزشی خنثی‌سازی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی در مرکز گیلان
اداره کل آموزش سازمان با هدف توانمندسازی عوامل برنامه‌ساز انتخابات برای شناسایی مسیر، راه و روش مقابله صحیح با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی، دوره آموزشی خنثی‌سازی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه را در مرکز گیلان توسط مدرس دوره آقای محمد مهدی مومنی‌ها از تاریخ 12/13 تا 99/12/14 به مدت 16 ساعت برگزار مي نمايد.

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی بایستی بتوانند مدل‌های عملیات روانی رسانه‌ها را در فضای مجازی بشناسند، مصادیق و کاربردهای عملیات روانی را در فضای مجازی تشخیص دهند، فنون عملیات روانی رسانه‌ها  را در فضای مجازی به ‌درستی پیاده ‌سازی کنند و  تاکتیک‌های (راه‌کنش‌های) عملیات روانی را در فضای مجازی هوشمندانه پیاده ‌سازی نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399