لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (8/13 تا 967/8/17)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (8/13 تا 967/8/17) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 آبان 1396