برگزاری سمینار حاکمیت فناوری و همراستایی استراتژی
برگزاری سمینار حاکمیت فناوری و همراستایی استراتژی

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398