برگزاری کارگاه آموزشی خبر جعلی و راهکارهای مبارزه با آن برای کارکنان معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در تشخیص ماهیت خبر جعلی و به کارگیری راهکارهای مقابله با آن به منظور هدایت افکار عمومی برای صیانت از جامعه و حفظ اعتبار رسانه ملی طراحی شده است.

 کارگاه آموزشی خبر جعلی و راهکارهای مبارزه با آن برای دو گروه از فراگیران اجرا می‌شود، گروه اول از تاریخ 10/15 تا 98/11/1  و گروه دوم از تاریخ 10/18 تا 98/11/7 به مدت 12 ساعت در طبقه دوم ساختمان شیشه‌ای  واحد پژوهش‌های خبری برگزار می شود. تدریس این کارگاه بر عهده آقای هادی البرزی است و شرکت‌کنندگان درآن دبیران خبر، خبرنگاران، کارشناسان تحقیقات سیاسی و... از معاونت سیاسی می‌باشند

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند اهداف و پیامدهای خبر جعلی را تبیین کنند، ویژگی‌های خبر جعلی را تشریح ودرمیان انبوه خبرها گونه‌های مشابه با خبر جعلی را غربال کنند، وضعیت رسانه های اجتماعی را بررسی نمایند، با شناخت فیلترینگ حباب یا پیله های اطلاعاتی در فضای مجازی از طریق تولیدات رسانهای استاندارد دیدگاه های مختلف را به مخاطب ارائه نمایند، با استفاده از مهارت‌های دستیابی به اوسینت (روشهای جمع آوری اطلاعات آشکار و دردسترس عموم) داده ها را تحلیل و مستندسازی کنند و خبرهای فیک و جعلی را تجزیه و تحلیل نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 24 دی 1398