خوانش متون و اشعارفارسی در معاونت صدا
دوره آموزشی «خوانش متون و اشعارفارسی» با هدف توانمندسازی فراگیران در خوانش صحیح متن و شعر کهن فارسی برای گویندگان در آموزش معاونت صدا از 20 آبان تا 23 آذر 1398 به مدت 20 ساعت توسط آقای سعید یوسف نیا(مدرس) و سرکار خانم فریده برزو (کارشناس اجرا) در حال برگزاری است.

برخی از گویندگان به دلیل آگاهی نداشتن از اصول و روش صحیح خوانی متون و اشعار فارسی دچار یکنواختی در خواندن می شوند، در نتیجه به لحاظ شنیداری با مخاطب خود ارتباط برقرار نمی­کنند. به منظور تاثیرگذاری اشعار کهن و متون فارسی برای مخاطبان ضروری است مهارت خوانش صحیح و درک معنی و مفهوم متون و اشعار کهن فارسی را آموزش ببینند.

سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است:

  1. درک محتوا، لحن درست، خوانش و اکسان گذاری.
  2. درست خوانی منتخبی از بوستان و گلستان سعدی. دیوان اشعار حافظ، مثنوی معنوی، فیه ما فیه مولوی و....

از فراگیران پس از پایان دوره انتظار می رود  بتوانند لحن درست، درک محتوا و معنی، اکسان گذاری را در خواندن متون واشعار به طور صحیح به کار برند. اشعار کهن را با توجه به نوع و سبک شعر به درستی بخوانند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 آذر 1398