جدول برگزاری نوبت دوم آزمون زبان های فارسی، انگلیسی و عربی سال 97
جدول برگزاری نوبت دوم آزمون زبان های فارسی، انگلیسی و عربی سال 97 بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 آذر 1397