برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی در معاونت توسعه و فناوری رسانه
دوره آموزشی تفکر سیستمی با هدف توانمندسازی فراگیران در اتخاذ تصمیمات فردی، سازمانی و اجتماعی برای افزایش کارآمدی، بهره وری و کاهش هزینه ویژه عناوین شغلی مهندس، تکنسین تأسیسات، تکنسین و کمک مهندس ساختمان از تاریخ12 تا 97/12/15 به مدت 12 ساعت با حضور مدرس دوره آقای حسین غنی زاده در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

     از آنجایی که در پروسه اجرای فرآیندهای سازمانی روزانه درگیر تصمیمات مختلفی هستیم لذا باید از صحت، اثربخشی و کارآمدی تصمیمات مطمئن شویم؛ در این زمینه مدل های مختلف تصمیم گیری وجود دارد که به تنهایی ما را به هدف نمی رساند. نگرش سیستمی به ما کمک میکند که در حل مسائل شخصی، سازمانی و اجتماعی نسبت به اتخاذ تصمیمات مؤثر و کارآمد اقدام کنیم و از پیامدهای آن تصمیمات مطلع باشیم. کاستی در این نگرش و نبود توجه به دیدگاه سیستمی (تفکر سیستمی) سبب تصمیمات اشتباه امروز و مسائل بیشتری در آینده خواهد شد.

    فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثِ مبانی سیستم، تعریف سیستم، انواع سیستم، ویژگی های سیستم، مدل های تصمیم گیری و تفکر سیستمی آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 اسفند 1397