لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم مهرماه (14 تا 97/7/19)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم مهرماه (14 تا 97/7/19) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مهر 1397