لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم دی ماه (7 تا 98/10/12)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم دی ماه (7 تا 98/10/12) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 4 دی 1398