لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (18 تا96/9/23)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (18 تا96/9/23) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 آذر 1396