ابتکاری نو در مسیر یادگیری تیمی وتحقق سازمان یادگیرنده
اداره کل آموزش در جهت استقرار مقدمات سازمان یادگیرنده وگسترش یادگیری تیمی اقدام به طراحی یک دوره آموزشی مهارت افزایی ویژه همکاران آموزش شاغل در واحدهای آموزش تهران نمود.

اداره کل آموزش در جهت استقرار مقدمات سازمان یادگیرنده وگسترش یادگیری تیمی اقدام به طراحی یک دوره آموزشی مهارت افزایی ویژه همکاران آموزش شاغل در واحدهای آموزش تهران نمود.در این برنامه، محتوای از پیش تعیین شده توسط همکاران بصورت خودآموز فراگرفته شد ودر جلسات یادگیری تیمی به بحث گذاشته شد وکاربرد آن در فعالیت های جاری حوزه آموزش وارتقای کیفیت فعالیت های آموزش مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

محتوای آموزشی این دوره شامل آیین نامه های آموزشی، مباحث تخصصی در حوزه طراحی،اجرا وارزشیابی دوره های آموزشی واستاندارد آموزشی  (ISO10015) بود.در این دوره همه کارکنان واحدهای آموزشی(حدود 60 نفر) شرکت کردند ودر پایان در جلسه آزمون که مبتنی بر سئوالات کاربردی وتحلیلی حضور یافتند.

بر اساس تصمیم اعضای کمیته تخصصی مشاغل آموزشی شرکت در این دوره وآزمون آن یکی از ملاک های دریافت ترفیع شغلی همکاران کارشناس آموزشی خواهد بود. همچنین به عنوان امتیاز ویژه برای همکاران غیر رسمی ویا دارای عنوان شغلی غیر کارشناس آموزش که متقاضی تبدیل وضعیت یا تغییر عنوان شغلی خود به کارشناس آموزش هستند تلقی خواهد شد.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 آذر 1395