برگزاری دوره آموزشی متمرکز " مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مالی سازمان (2)"در مرکز اردبیل
دوره آموزشی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای مالی سازمان (2) با هدف آشنایی فراگیرانبا قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در سازمان از تاریخ 97/8/12 تا 97/8/14 به مدت 26 ساعت در مرکز اردبیل در حال برگزاری می ­باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 27 نفر از حسابداران و کارشناسان مالی شاغل در 17مرکز سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای بیژن بادزهره تدریس می‌شود.

از ضروریات تشکیل این دوره آموزشی این است که با شناخت مجموعه قوانین و مقررات مالی حاکم بر سازمان، این امکان فراهم می‌شود که کارکنان سازمان چارچوب مشخصی را به منظور اجرای عملیات مالی مد نظر قرار داده و از آن پیروی نمایند تا بدان وسیله بتوانند مرزهای سیاست‌ها و خط مشی‌های سازمان را مورد توجه قرار دهند.

 فراگیران در این دوره آموزشی با مباحث دوره تکمیلی آئین نامه مالی سازمان، دوره تکمیلی آئین نامه معاملات سازمان، قانون بودجه و ضوابط اجرایی دولت و سازمان، آئین نامه اجرایی و محشای قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی و قانون الحاق 1 و 2، آئین نامه تضمین در معاملات و قانون مدیریت خدمات کشوری آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397