برگزاری کارگاه آموزشی «کاربرد روش تحلیل محتوا کمی در روابط عمومی»در اداره کل روابط عمومی سازمان
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و توانایی فراگیران در خصوص چگونگی یادگیری روش تحلیل محتوا برای تحلیل دقیق و روزآمد نظرات مخاطبان، تقویت آگاهی و توانایی در تحلیل علمی بازخوردها و نظرات ارسالی مخاطبان به روابط عمومی رسانه ملی از تاریخ 96/10/3 تا96/11/15 به مدت 26 ساعت در سالن جلسات اداره کل روابط عمومی درحال برگزاری می­ باشد.

در این کارگاه تعداد9 نفر از کارشناسان روابط عمومیشاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط سرکار خانم مهناز ترابی ارائه می‌شود.

یکی از روش‌های کاربردی به منظور تجزیه و تحلیل نظرات ارسالی مخاطبان به روابط عمومی، تحلیل محتوای کمی بازخورد‌هاست كه امكان ارزیابی علمی نتایج به دست آمده را ممکن می سازد تا موجب بهبود و اثربخشی بیشتر تولیدات شود.  از این رو لازم است نیروی انسانی فعال در بخش روابط عمومی، روش تحلیل محتوا را به صورت علمی آموخته و دانش خود را روزآمد نمایند تا اینکه بتواننداندازه گیری علمی و دقیقی در خصوص نقاط قوت و ضعف تولیدات رسانه‌ای داشته باشند.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر:آشنایی با مفاهیم کلی روش تحقیق و اقسام آن،کلیات تحقیق (طرح مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف و سئوالات)، چارچوب نظری (آشنایی با تعدادی از نظریه‌های برجسته و کاربردی در حوزه رسانه و روابط عمومی)، روش تحلیل محتوای کمی (جامعه آماری. حجم نمونه، واحد تحلیل، طراحی متغیرها و تعریف عملیاتی متغیرها،کد گذاری متغیرها، دستور العمل کد گذاری متغیرها، ورود اطلاعات در SPSS، پردازش اطلاعات وترسیم جداول، توصیف جداول، تحلیل نتایج، آشنا می‌شوند.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 دی 1396