لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم آبان ماه (18 تا 98/8/23)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته سوم آبان ماه (18 تا 98/8/23) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 آبان 1398