لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (8 تا97/2/13)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته جاری (8 تا97/2/13) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397