دوره آموزشی خبر نویسی ورزشی در رادیو
دوره آموزشی «خبر نویسی ورزشی» با هدف توانمند سازی فراگیران در تهیه متن خبر ورزشی و سرعت عمل عوامل برنامه ساز نویسنده، گزارشگر، تهیه کننده در آموزش معاونت صدا از 6 مهر تا 6 آبان 1398 به مدت 18 ساعت توسط آقای اکبر محمدخانی(مدرس دوره) و سرکار خانم فریده برزو (کارشناس اجرا) در معاونت صدا در حال برگزاری است.

 خبر اغلب حاوی یک یا چند ارزش است و یکی از ارکان مهم برنامه های با رویکرد اطلاع رسانی است. عوامل برنامه ساز به دلیل ضعف در تهیه محتوای خبر ورزشی تخصصی ناچار به استفاده از خبرهایی می شوند که بر اساس ارزش های سازمانی و رسانه ملی نیست، بلکه بر اساس روزنامه ها، سایت ها و پایگاه خبری تولید شده اند که گاه ارزش های خبری آنها، با رسانه ملی همسو نیست، برای رفع این موضوع و جذابیت خبر نویسی ورزشی ضروری است عوامل برنامه ساز مهارت اصول خبرنویسی ورزشی را بر اساس استانداردهای رسانه ملی کسب نمایند.

سرفصل های این دوره آموزشی شامل این موارد است:

Û    شیوه نگارش سرتیتر خبری

Û    ارکان، عناصر، اجزا، سبک ها و ویرایش خبر

Û    منبع دروازه بانی و نقش خبر

Û    فرآیند خبر نویسی در تولید خبر

Û    خبر به مثابه سلاح برنامه سازی

Û    خبر ماده آماده در برنامه های ورزشی

از فراگیران پس از پایان دوره انتظار می رود بتوانند به طور عملی و با لحاظ کردن ارکان، عناصر، اجزا، سبک ها و ویرایش، صحت و درستی سرتیتر خبری خبر را در یک متن خبری ورزشی بنویسند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 مهر 1398