لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر شهریور ماه (6/29 تا 99/7/3)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته آخر شهریور ماه (6/29 تا 99/7/3)بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهریور 1399