لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول دی ماه (9/29 تا 99/10/4)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته اول دی ماه (9/29 تا 99/10/4) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آذر 1399